Ögonsjukdomar

(källa: www.skk.se)

PRA
Med PRA menas näthinne- (retinal) förtvining (atrofi) av fortskridande (progressiv) och ärftlig natur. Näthinneförtvining kan även ha icke-ärftliga orsaker, men då används inte beteckningen PRA. Termen PRA är ett samlingsbegrepp för många olika ärftliga sjukdomar som alla ger snarlika förändringar i näthinnans utseende. Dessa förändringar kan upptäckas vid ögonlysning flera månader upp till flera år innan hunden visar synsvårigheter. PRA debuterar vid olika åldrar i olika raser. Kliniskt talar man om tidiga och sena former. Den fortskridande förtviningen av näthinnan ger först nedsatt syn, men med tiden blir hunden helt blind. Tidig PRA leder snabbare till blindhet än sen PRA.

Katarakt
Katarakt eller grå starr är en grumling av ögats lins. Vissa kataraktformer har ett typiskt utseende och en karakteristisk debutålder och förekommer familjärt i vissa raser. Det innebär att de kan anses vara ärftliga men för de flesta former av katarakt har arvsgången inte fastställts. Lindrig katarakt påverkar synen obetydligt och kan ibland bara påvisas vid undersökning med spaltlampa, ett optiskt undersökningsinstrument. Andra, gravare former, leder till total linsgrumling och blindhet. Vid total katarakt är linsen helt grumlig och ögat är blint. Sådana katarakter kan förekomma såväl hos äldre som hos helt unga hundar.


RD (Retinal dysplasi)
Med dysplasi avses en felaktig utveckling (dys- betyder dålig eller svår, plasis betyder form) och retina är det latinska namnet på näthinnan. RD är en näthinneförändring med varierande utbredning från enstaka näthinneveck till total avlossning och den kan diagnostiseras tidigt i hundens liv. RD grundläggs redan under fosterlivet och tidiga valpåldern. Två helt olika former av retinal dysplasi förekommer. De betecknas (total) retinal dysplasi (TRD), respektive fokal eller multifokal RD (MfRD).


TRD, en svår medfödd form av retinal dysplasi, där näthinnans synceller är underutvecklade och näthinnan under fostertiden inte vuxit fast på underlaget, kallas total retinal dysplasi (TRD). Denna ses som en trattformad "näthinneavlossning" (egentligen är avlossning en felaktig term då näthinnan aldrig suttit fast och alltså inte kan "lossna"). Sambandet med de andra formerna av retinal dysplasi är inte säkert fastställt.


Fokal, multifokal och geografisk RD
Multi- betyder mång- eller många. Med fokal menas ett litet, väl avgränsat område, i detta fall i näthinnan, retina. Multifokal anger att det finns många foci (många förändringar). Begreppen fokal RD och multifokal RD (MfRD) används synonymt. De typiska förändringarna består av större och/eller mindre veck i en speciell del av näthinnan. Olika resultat vid undersökning vid olika tillfällen av samma hund visar att förändringarna i enstaka fall "kommer och går". Uppfattningarna om den idealiska åldern för att säkert påvisa veck går isär. Enstaka veck förekommer sporadiskt inom många raser och påverkar inte synen.


MRD kan om den är i större omfattning påverka synen. Vid MRD ses ibland även förändringar i linsen. Flera, mindre omfattande, ”maskformiga” näthinneförändringar kan påvisas. De kan lätt upptäckas vid ögonlysning. Vid mikroskopisk undersökning av ett sådant öga ser man att näthinnan inte är slät utan att de masklika förändringarna motsvaras av rörformiga missbildningar. Kraftig multifokal RD förekommer familjärt inom vissa raser och kan på sikt leda till lokal förtvining av omgivande näthinna. Denna kan få sådan omfattning att hundens syn påverkas.


Geografisk RD är en hästskoformad avlossning av näthinnan. En stor och sammanhängande del av näthinnan ligger lös på underlaget. Förändringen sitter alltid i en särskild del av näthinnan. Denna del är viktig för det centrala synfältet, och den geografiska dysplasin påverkar därför med största sannolikhet synförmågan. Om geografisk retinal dysplasi bara finns i ena ögat kompenserar det friska ögat för synbortfallet och hunden kan fungera relativt normalt trots synskadan.


”Förvärvad multifokal RD” Näthinneveck kan uppstå av andra än genetiska orsaker.
Hit hör symtom som liknar de ”maskformiga” förändringarna vid multifokal retinal dysplasi men de är antingen mycket små, eller mycket få, eller också finns de på otypisk plats.
På SKK:s datalistor kallas denna grupp ”näthinneveck”. Dessa förändringar kan antingen bestå av rörformiga missbildningar - som vid ”äkta” dysplasi - eller av näthinneveck. ”Rör” och ”veck” är så lika att de inte kan skiljas åt vid ögonlysning. Det är framför allt mängden förändringar och även lokaliseringen som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck.

 

 

Senast uppdaterad ( 2010-01-04 )