Stadgar antagna vid extra årsmöte den 15 Augusti 1999. De upphäver de tidigare stadgarna antagna den 8 augusti 1987 och den 19 mars 1988.

 

STADGAR FÖR AKITA INU SÄLLSKAPET


Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar, som ingår i SKK.  Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb.

Akita Inu Sällskapet ingår som en rasklubb i specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) och skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen och uppgifterna. Rasklubbens verksamhet omfattar den ras för vilken remissrätt från SSUKs Centralstyrelse erhållits i samråd med rasklubben.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SSUK, SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

 

§ 1 MÅL

För Akita Inu Sällskapet, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att

 • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
 • informera och sprida kunskap om hundens beteende,
  dess fostran, utbildning och vård
 • bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse
  för hundägaren och hundägandet
 • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden
  och hundägaren och hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall klubben

 • informera och sprida kunskap om SKK, SSUK och Akita Inu Sällskapet – dess mål, organisation och arbetsformer
 • informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden
 • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
 • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet
 • utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
 • anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser
 • stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
 • delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i Rasklubben. Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som medlem i SSUK i form av gemensamt medlemskap Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Mandatperiod för personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet kan handhas även av lokalavdelningar. För bildande av lokalavdelningar krävs godkännande av styrelsen.

§ 7 ÅRSMÖTE

Mom. 1 Årsmöte ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas av styrelsen och skall senast fyra veckor före årsmötet skriftligen eller genom utlysande i medlemspublikationen delges medlemmarna.

Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom. Kallelse till extra årsmöte skall senast fyra veckor före mötet av styrelsen sändas per post eller utlyses i medlemspublikationen. Med kallelsen skall redovisas det eller de ärenden som skall behandlas. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

 

Mom. 2 Dagordning

Årsmöte öppnas av styrelsens ordföranden eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom 4.
 6. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkom
 10. men vinst eller förlust.
 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  2. Föredragning av styrelsens budgetplan.
  3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av, eller beslut om att uppdra åt styrelsen, att välja fullmäktigedelegater och suppleanter på ett år till SSUK-Fullmäktige.
 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 17. Behandling av ärenden, som senast 2 veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av denna underställts årsmötet.
 18. Övriga ärenden.

Mom. 3 Röstning

Varje medlem har rösträtt. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon delegat så yrkar och om årsmötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande underförutsättning att denne är medlem.

I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom. 4 Närvarorätt m m

Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig om fullmäktige så beslutar. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse
 • SKKs verkställande direktör
 • Ledamot och suppleant av SSUKs styrelse
 • Av årsmötet vald ordförande för årsmötet
 • Av årsmötet valda revisorer och revisorssuppleanter
 • Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen.
 • Är någon av ovannämnda personer medlem gäller medlemsrätten.

Mom. 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmötet hålles. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald Styrelse.

Mom. 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 3-5 övriga ordinarie ledamöter samt 2-4 suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller om röstetal saknas enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom. 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs och SSUKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat

 • bereda ärenden, som skall behandlas av årsmötet
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
 • avge förvaltningsberättelser till ordinarie årsmöte
 • senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna
 • upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar
 • avge yttranden över av SSUK till klubben hänskjutna ärenden.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.

§ 10 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

Valberedningen kan efter framställan få vara representerad vid sammanträde i styrelsen. Valberedningens sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader, som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist där klubben är part får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras av tre skiljemän enligt lagen om skiljemän utom i de fall då dessa stadgar, SKKs stadgar eller bestämmelser utfärdade med stöd av dessa föreskriver annat. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Med tvist förstås också sådan överprövning av beslut som, enligt gällande rätt, kan göras av allmän domstol.

§ 15 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 30:e November före årsmötet inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SSUK.

§ 16 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

Beslut att hos SSUK begära få upphöra som rasklubb i SSUK fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SSUK skall klubbens tillgångar överlämnas till SSUK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.